Czy warto zastrzec numer pesel ?

Zastrzeżenie numeru PESEL to nie tylko ochrona przed nieautoryzowanym zaciągnięciem pożyczki na nasze dane. Dla każdego konsumenta, korzyści płynące z tej usługi są znacznie szersze. Funkcja „zamrożenia” danych umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa w kluczowych momentach, zapewniając spokój ducha i ochronę, kiedy jest to najbardziej potrzebne.

Zasady Działania Rejestru Zastrzeżeń Numeru PESEL

Rejestr Zastrzeżeń Numeru PESEL to system stworzony w celu ochrony danych osobowych i zapobiegania nadużyciom finansowym. Jest to specjalna baza danych, zarządzana przez ministra odpowiedzialnego za informatyzację, która rejestruje wszelkie działania związane z zastrzeżeniem numeru PESEL. Rejestr ten obejmuje wyłącznie osoby pełnoletnie, w tym również cudzoziemców posiadających nadany numer PESEL.

W rejestrze znajdują się następujące informacje:

  • Numer PESEL osoby, której dotyczy zastrzeżenie.
  • Informacja o samym zastrzeżeniu, w tym data i czas jego dokonania.
  • Dane dotyczące ewentualnego cofnięcia zastrzeżenia, wraz z datą i czasem tego zdarzenia.
  • Wskazanie podmiotu, który dokonał zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia.

Ważne jest, że baza danych nie jest podległa czyszczeniu – nowe wpisy są dodawane, ale stare nie są usuwane, co pozwala na śledzenie historii zleceń użytkownika. Dodatkowo, zgodnie z ustawą, logi systemu, czyli szczegółowy dziennik operacji, są przechowywane przez 6 lat od ostatniego dnia roku, w którym dokonano wpisu.

Zastrzeżenie numeru PESEL jest aktywne do momentu jego cofnięcia. Istnieją dwie formy cofnięcia zastrzeżenia: bezterminowa, czyli całkowite zdjęcie blokady, oraz tymczasowa, z określonym terminem ponownego zastrzeżenia. Po cofnięciu zastrzeżenia konieczne jest odczekanie 30 minut, aby można było ponownie zablokować numer PESEL.

Jak można zastrzec pesel?

Aby zastrzec swój numer PESEL, istnieje kilka prostych metod. Najłatwiejszą i najszybszą drogą jest skorzystanie z opcji dostępnej online poprzez aplikację mObywatel. Dla osób preferujących bezpośredni kontakt, możliwość zastrzeżenia numeru PESEL oferują również urzędy gminne. Oprócz tego, istnieje szansa, że usługę tę będą mogły świadczyć również Poczta Polska oraz banki, choć ich udział nie jest obowiązkowy. Dodatkowo, Biuro Informacji Kredytowej może pełnić rolę pośrednika, umożliwiając dostęp do rejestru oraz składanie zleceń zastrzeżenia numeru PESEL.

Korzyści Wynikające z Zastrzeżenia Numeru PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL przynosi szereg korzyści, z których najbardziej istotną jest blokada możliwości zaciągania kredytów i pożyczek na zastrzeżony numer. Jednakże, zastosowanie tego środka ochrony jest szersze, gdyż ustawa nakłada na banki obowiązek weryfikacji statusu numeru PESEL w różnych sytuacjach, takich jak:

  • Podpisywanie umowy rachunku oszczędnościowego i ROR (konta osobistego).
  • Zawieranie umowy o świadczenie usługi płatniczej, zwłaszcza gdy wiąże się to z możliwością zaciągania zobowiązań finansowych.
  • Zawieranie oraz modyfikowanie umów kredytowych, pożyczkowych i leasingowych, szczególnie gdy dochodzi do zwiększenia limitu zadłużenia.

W przypadku stwierdzenia, że numer PESEL jest zastrzeżony, bank ma obowiązek odmówić zawarcia umowy. 

WAŻNA UWAGA!

Obecnie banki nie są jeszcze zobowiązane do każdorazowej anulacji wnioski ustawa ma wejść planowo w czerwcu roku 2024. Od tamtego dnia nie będzie już możliwe udzielenie kredytu z zastrzeżonym numerem pesel.

Zastrzeżenie PESEL ma również znaczenie w kontekście wypłat gotówkowych. W sytuacjach, gdy klient wypłaca sumę przekraczającą trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, zastrzeżony numer PESEL automatycznie blokuje takie transakcje na 12 godzin. To środek zapobiegawczy przeciwko wyłudzeniom, na przykład w scenariuszach oszustw „na policjanta”.

Ignorowanie zastrzeżenia numeru PESEL przez bank wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Bank nie będzie mógł dochodzić należności z umowy zawartej w takich okolicznościach, a także nie będzie mógł przekazać takiej wierzytelności do windykacji.

Korzystanie z zastrzeżenia PESEL będzie również możliwe dla SKOK-ów, instytucji płatniczych i kredytodawców, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Ustawa nie obejmuje jednak działalności lombardowej.

Notariusze stanowią kolejną grupę zobowiązaną do sprawdzania statusu PESEL. W przypadku zastrzeżonego numeru PESEL, notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności prawnych związanych z nieruchomościami lub pełnomocnictwami do takich transakcji.

Ostatnią grupą, która musi weryfikować status PESEL, są operatorzy telekomunikacyjni. W przypadku zastrzeżonego numeru, operatorzy są zobowiązani odrzucić zlecenia na wydanie kopii lub wtórnika karty SIM oraz eSIM.”

Czy Uszczelnienie Systemu Ochrony Danych Osobowych Będzie Skuteczne?

Głównym zamierzeniem nowej ustawy jest walka z kradzieżą tożsamości, ale zastrzeżenie numeru PESEL ma również potencjał, aby utrudnić działalność przestępców wykorzystujących różnorodne metody oszustw. Szczególnie zaleca się korzystanie z tej usługi osobom starszym, które często padają ofiarami socjotechnicznych manipulacji, takich jak vishing czy oszustwa „na wnuczka”. Ograniczenie możliwości wypłat gotówkowych może znacząco przyczynić się do ochrony ich oszczędności przed utratą w ekstremalnych sytuacjach. Jednakże, nie należy oczekiwać, że wprowadzenie ustawy i rejestru całkowicie wyeliminuje problem wykorzystywania skradzionych danych. Możliwość pojawienia się nowych luk w systemie jest prawdopodobna i wymaga ciągłej uwagi.

Podsumowanie

Podsumowując, nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy zastrzeżenie numeru PESEL zawsze ochroni nas przed zagrożeniami ze strony oszustów. Cyberprzestępczość jest dynamiczna i ciągle ewoluuje, więc pełna ochrona może być trudna do osiągnięcia. Mimo to, uważam, że zastrzeżenie PESEL stanowi cenną warstwę obrony w naszym systemie cyberbezpieczeństwa. Jest to krok w dobrym kierunku, który może znacząco przyczynić się do zwiększenia naszej ochrony w cyfrowym świecie. Osobiście zamierzam skorzystać z tej usługi, uznając ją za ważny element w zabezpieczaniu moich danych osobowych.

Kontakt